Articles of association

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för publikt bolag for public Company Nilar International AB, org.nr/reg.no 556600-2977

§ 1 Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Nilar International AB. Bolaget är publikt (publ).
The company name is Nilar International AB. The company is a public company (publ).

§ 2 Styrelsens säte / registered office

Styrelsen har sitt säte i Täby kommun, Stockholms län.
The registered office of the company shall be in the Municipality of Täby in the County of Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Object of the Company

Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av batterier och därtill hörande produkter samt förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
The object of the company´s business shall be to conduct development, marketing and sales of batteries and thereto belonging products and manage real property and chattels and to conduct activities related thereto.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 450 000 kronor och högst 13 800 000 kronor.
The share capital shall be at least SEK 3,450,000 and no more than SEK 13,800,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier skall vara lägst 3 450 000 och högst 13 800 000.
The number of shares shall be at least 3,450,000 and no more than 13,800,000.

§ 6 Styrelse och revisor / Board of directors and auditor

Styrelsen ska bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.
The board of directors shall consist of three (3) to ten (10) directors with no more than ten (10) deputy directors.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.
The company shall have one (1) or two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors or one (1) or two (2) registered accounting firms.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders’ meeting

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Notice of general meetings shall be made by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and by posting of the notice on the company’s website. Announcement that notice has been issued shall simultaneously be made in Svenska Dagbladet.

§ 8 Deltagande vid bolagsstämma / Attendance at shareholders’ meeting

För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of five (5) weekdays before the meeting, and notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
A shareholder may be accompanied by not more than two advisors at a general meeting, provided that the shareholder has given the company notice of the number of advisors in the manner stated in the preceding paragraph.

§ 9 Ort för bolagsstämma / Place for holding shareholders’ meeting

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.
A general meeting of the shareholders is to be held at the registered office of the company or in the municipality of Stockholm.

§ 10 Ärenden på årsstämman / Matters of the annual general meeting

Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
 4. Val av en eller fler justeringspersoner.
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören .
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, i förekommande fall styrelsesuppleanter, och antalet revisorer samt i förekommande fall revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer.
 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:

 1. Election of chairman of the meeting.
 2. Preparation and approval of the voting list.
 3. Approval of the proposed agenda.
 4. Election of one or more persons to certify the minutes.
 5. The issue of whether the meeting has been duly called.
 6. Presentation of the annual report and auditor’s report and the group annual report and the group auditor’s report.
 7. a) Adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet.
  b) 
  Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.
  c) 
  Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the general manage.
 8. Determining the number of directors, and if applicable deputy directors, and auditors, and if applicable deputy auditors.
 9. Determining the fees for the board of directors and the auditors.
 10. Election of board of directors, chairman of the board and auditors, and if applicable, deputy directors and any deputy auditor.
 11. Any other matter which have been referred to the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 11 Fullmakter / Proxy

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may collect proxies at the company´s expense in compliance with the procedure set out in chapter 7 section 4 paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.
The company’s financial year shall be 1 January – 31 December.

§ 13 Avstämningsförbehåll / Central securities depository registration

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 of the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first para., items 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 5 mars 2019.
These articles of association have been adopted at the extra general meeting held on 5 March 2019.

Articles of association Nilar International AB.pdf